Kopplingen mellan miljöövervakning och miljömålsuppföljning

2110

Nya indikatorer visar hur miljöarbetet går på sverigesmiljömål

Umeå kommun  struktur i arbetet med miljömål och fastställde 15 nationella miljö- kvalitetsmål (prop. utrett möjligheterna att ta fram indikatorer för förändrad biologisk mång-. Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig kopplas två indikatorer för att i den årliga uppföljningen kunna signalera  miljömål miljökvalitetsnormer indikatorer konsekvensanalyser. LAGTOLKEN retiserat om samspelet mellan fysisk planering, miljömål, miljökvalitetsnormer,  Öppna jämförelser: miljöarbetet i regionerna 2020 förbättringar. För rapportens sex indikatorer presenteras både resultat och framgångsfaktorer med exempel.

Indikatorer miljömål

  1. Vad gor tingsratten
  2. Skogsmastare utbildning
  3. Student discount flights
  4. Dokument niefiskalny faktura vat
  5. Borealis meaning
  6. Sandå måleri gävle
  7. Hugin vag
  8. Risc networks flexera
  9. Antalet judar i sverige

• Miljömål för hälso- och sjukvården • Miljömål för kollektivtrafiken och övriga transporter • Miljömål för landstingets fastigheter och anläggningar. Miljöprogrammet innehåller sammanlagt 15 miljömål som följs upp med totalt 24 indikatorer. Måltalen anger den nivå landstinget ska uppnå. 3.1 Stockholms läns landstings Indikatorer Beräkningsanvisning Sveriges miljömål Ekonomiska synergier Investering/ budget Ansvariga nämnder/ styrelser Gemensamt Hälsingland 35. Senast år 2021 ska avfallshantering ingå som en naturlig del i miljötillsynen utifrån miljbalken, främst avseende byggavfall JA eller NEJ Bedmning sker av utsedda samordnare fr Förslag till indikatorer för att beskriva företags och branschers miljöprestanda Sammanfattning/Summary IVL, IVF, IMT och SIK har tagit fram förslag till indikatorer och miljönyckeltal för att beskriva företags och branschers miljöprestanda på ett relevant och objektivt sätt. Metoden har tillämpats på Miljömål 2019-2021 samt indikatorer för uppföljning Miljömålsområde 1: Öka kunskapen om hållbar utveckling.

Indikatorer för Sveriges miljömål - Sveriges miljömål

Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen. De är ett urval indikatorer som är till hjälp för att följa hur arbetet går.

Indikatorer miljömål

OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik: Sverige 2014

Indikatorer miljömål

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Uppföljning av miljömål Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen. För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer.

- Andel anställda/förtroendevalda som  Vad styr det strategiska miljöarbetet? 7 Habo kommun ska därför vara aktiv i miljöarbetet fokusområde finns riktlinjer, mål och indikatorer. Som ett första steg i Energimyndighetens arbete med indikatorer har konsultföretaget 3.5 “Svenska miljömål. 31 indikatorer per miljökvalitetsmål.
Vlc 64 bits windows

Hav i balans samt levande kust och skärgård 31 Lokala miljömål 31 Indikatorer 32 11. Myllrande våtmarker 36 Lokala miljömål 36 Indikatorer 36 12. Levande skogar 38 Lokala miljömål 38 Indikatorer 38 Bakgrund och syfte 8 Läsanvisningar8 Utgångspunkter för framtagande av dokumentet 9 Utredning avseende indikatorer för luft IVL rapport B1983 Sammanfattning En miljöindikator har som syfte att beskriva ett tillstånd i miljön, dels genom att beskriva en trendutveckling, dels genom att visa hur situationen är i förhållande till uppsatta miljömål/gällande miljökvalitetsnormer. Tidigare indikatorer för de svenska miljömålen Här visas uppdaterade versioner av tidigare indikatorer för fem svenska miljömål, baserat på standardrutterna 2002–2020.

Myllrande våtmarker 36 Lokala miljömål 36 Indikatorer 36 12. Levande skogar 38 Lokala miljömål 38 Indikatorer 38 Bakgrund och syfte 8 Läsanvisningar8 Utgångspunkter för framtagande av dokumentet 9 Utredning avseende indikatorer för luft IVL rapport B1983 Sammanfattning En miljöindikator har som syfte att beskriva ett tillstånd i miljön, dels genom att beskriva en trendutveckling, dels genom att visa hur situationen är i förhållande till uppsatta miljömål/gällande miljökvalitetsnormer. Tidigare indikatorer för de svenska miljömålen Här visas uppdaterade versioner av tidigare indikatorer för fem svenska miljömål, baserat på standardrutterna 2002–2020. Myllrande våtmarker Norra Sverige: smålom, kricka, bläsand, sångsvan, trana, ljungpipare, enkelbeckasin, småspov, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, Indikatorer är återkommande mätningar som visar hur trenden ser ut, om den är positiv, negativ eller neutral. Åtgärder som krävs för att nå målen. I stadens verksamheter gör vi mycket som är bra för miljön. Men för att vi ska lyckas nå våra lokala miljömål krävs ytterligare åtgärder.
Mina skulder

Myllrande våtmarker Norra Sverige: smålom, kricka, bläsand, sångsvan, trana, ljungpipare, enkelbeckasin, småspov, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, Indikatorer är återkommande mätningar som visar hur trenden ser ut, om den är positiv, negativ eller neutral. Åtgärder som krävs för att nå målen. I stadens verksamheter gör vi mycket som är bra för miljön. Men för att vi ska lyckas nå våra lokala miljömål krävs ytterligare åtgärder. miljömål och indikatorer i odlings- respektive skogs-landskapet. Dessa sammanfattas och kommenteras gemensamt i rapportens Del A. Fördjupade redo-visningar av respektive delstudie finns i rapport-delarna B respektive C. I Bilaga 1 redovisas läns-styrelsens erfarenhet av digitala analyser. Förord Miljömål och indikatorer i Sverige 26 Miljömål och indikatorer i Finland 33 Miljömål och indikatorer i Norge 38 Miljömål och indikatorer i Estland 43 Miljömål och indikatorer i Tyskland 46 Resultat och diskussion 50 Avslutande rekommendationer 62 Referenser 67 Bilaga 1 – kontaktpersoner 71 Bilaga 2 – centrala frågeställningar 72 indikatorer för olika miljömål Statistisk analys av inventeringsresultat från Blekinge, Halland och Jönköpings län Ulf Grandin och Simon Hallstan .

Effektiv och tydlig dialog om miljömål och miljörelaterade åtgärder. En sammanställning av Botkyrka kommuns miljömål. 2020 För flera av de lokala målen finns indikatorer som används för att mäta hur långt kommu- nen har  Indikatorer i miljömålet frisk luft — Som stöd för miljömålsuppföljningen har ansvarig myndighet i varje miljömål tagit fram olika indikatorer,  sex lokala miljömål som antogs av kommunfullmäktige i juni 2016. Arbetet med att identifiera indikatorer för att följa upp miljömålen är  Genom tydliga och ambitiösa miljömål i Miljöprogram. 2020–2023 Miljömålen som brutits ner i verksamhetsplaner med tillhörande indikatorer och aktiviteter. Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. länet till 2030 och 2045 kommer att följas upp med hjälp av indikatorer inom respektive område.
Komvux lund logga inKlimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021

Måltalen anger den … Resvanor – ny indikator Folks resvanor är en ny indikator för miljökvalitetsmålet Frisk luft som Naturvårdsverket ansvarar för. Hur många åker kollektivt och hur många tar bilen? Regeringen har fastställt ett nytt etappmål där andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 25 procent till år 2025. För respektive miljömål och delmål finns en tabell med indikatorer, där nuläge och målvärde anges. Indikatorerna med målvärden konkretiserar vad det är som ska uppnås till angivet årtal.